وقتی نام کتاب «قدرت عادت» را می‌شنویم، ناخودآگاه بعضی عادت‌های همیشگی برایمان یادآوری می‌شود. گویی در باطن خود با قدرت عادت آشنا هستیم، اما به آن توجهی نمی‌کنیم. کتاب قدرت عادت به ما یادآوری می‌کند که باید به عادت‌های خود توجه کنیم، چرا که همین عادت‌ها هستند که زندگی ما