سیستم به مجموعه‌ای از عوامل گفته می‌شود که به منظور خلق رفتار جدید و خاص به هم پیوند می‌خورد. در این میان تفکر سیستمی از بخش‌های پویایی شناسی سیستم محسوب می‌شود که شخصی به نام جی فاستر، استاد دانشگاه ام آی تی در سال 1956 ابداع کرد. فاستر در فرآیند