همه ما در زندگی اجتماعی، خانوادگی و… گاهی مرتکب خطاهایی می‌شویم که انجام عذرخواهی را برای‌مان به دنبال دارد. متاسفانه اغلب ما در این موضوع بسیار ضعیف عمل می‌کنیم! حتی اگر در دل به اشتباه خود پی برده باشیم، عذرخواهی کردن برای‌مان دشوار است یا طوری آن را ادا می‌کنیم