یکی از مواردی که در زندگی مدرن امروزه بیشتر از گذشته مهم شده است کنترل استرس است، استرس گذشته از حالت طبیعی آن که گاهی بروز می‌کند، نوع مزمن یا مداومی از آن نیز وجود دارد که بیشتر اوقات باعث مزاحمت‌هایی می‌شود که چندان جالب نیست. چیزی که در این