خلاقیت در استفاده بهینه از سرمایه‌های فردی و سازمانی بسیار موثر است و همیشه می‌‌تواند موجبات رقابت بین افراد را فراهم نماید. برای همین هم امروزه مهم‌ترین سرمایه و منبع شرکت‌ها و حتی کشورها، منابع انسانی و خلاقیت و نوآوری آن‌ها است. با توجه به محدود بودن منابع روی زمین