لغت اعتیاد به کار (Workaholism) برای نخستین بار توسط دکتر ریچارد ایوانز در سال ۱۹۶۴ به کار رفت و هفت سال بعد در کتاب «اعترافات یک معتاد به کار» نوشته وین اویتز، این لغت در جهت فراگیر شدن استفاده شد. اعتیاد به کار، یک وضعیت روحی است که معمولاً سلامتی انسان