عبارت «ابتکار عمل چیست؟»، عبارتی نیست که بتوان مفهوم آن در قالب یک کلمه و یا عبارت کوتاه توضیح داد. اما به صورت کلی، داشتن خلاقیت و نوآوری در انجام یک کار را ابتکار عمل می‌گویند. اگرچه کلمه «ابتکار» به تنهایی، به معنای ارائه چیزی جدید هم می‌باشد، اما ابتکار