باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه و نیاز به شغل های دوم، سوم و… افراد به کسب درآمد از روش های مختلفی می پردازند؛ راه هایی که منجر به کسب درآمد می شود بدون هیچ تلاشی در این شرایط توانسته است بسیار محبوب و پرطرفدار شود. در این بخش به روش